Kancelarija za mlade funkcioniše u okviru Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj gde je sistematizacijom predviđen Koordinator za mlade koji planira, sprovodi, prati razvoj omladinske politike  i programe od iteresa  za mlade na lokalnom nivou. („Službeni list grada Zaječara“ br.42/17).

Kancelarija se bavi problemima i potrebama mladih i ona je kao deo Gradske uprave Zaječar,  administrativno telo koje vodi sistemsku brigu o mladima na lokalnom nivou i odgovorna je za sprovođenje lokalne omladinske politike. Grad Zaječar je osnovao KZM kako bi se obezbedili uslove za aktivno učešće mladih u životu i radu lokalne zajednice, ali i osnažilo kreativno ispoljavanje mladih.  KZM Zaječar u svom radu: Razvija, sprovodi i prati lokalnu omladinsku politiku– inicira izradu i prati sprovođenje LAP lokalne strategije za mlade; Uspostavlja saradnju sa svim relevantnim partnerima omladinske politike– umrežavanje, komunikacija i koordinacija;           Učestvuje u izradi posebnih lokalnih akcionih planova, programa i politika u saglasnosti sa NSM, daje mišljenje i prati njihovo ostvarivanje; Prati rad odgovornih za rad sa mladima i  trošenje gradskih sredstava; Podstiče aktivizam mladih, komunicira sa mladima, udruženjima mladih i za mlade i obezbeđuje učešće mladih u procesima donošenja odluka; Inicira pripremu, priprema i realizuje projekte i učešće grada u programima i projektima za mlade; Daje mišljenje o predlozima projekata od značaja za mlade koji se delimično ili potpuno finansiraju iz budžeta grada; Predlaže budžet za realizaciju LAP-a; Sprovodi konkurs za realizaciju LAP-a; Prati ostvarivanje i prikuplja izveštaje o realizaciji projekata od značaja za mlade koji se delimično ili potpuno finansiraju iz budžeta grada; Obezbeđuje podršku u radu Savetu za mlade i drugim gradskim telima;  Redovno prati potrebe mladih analizom trendova stanja i potreba, sprovodi istraživanja o potrebama i problemima mladih u lokalnoj zajednici sa posebnim osvrtom na ranjive grupe mladih i stepena i kvaliteta njihovog uključivanja; Vodi bazu podataka o aktivnim udruženjima mladih i za mlade, kao i neformalnim grupama u lokalnoj zajednici.

U celom ovom procesu, gradska uprava je imala podršku MOS-a, i lokalnih NVO-a: Zaječarska inicijativa, Omladine JAZAS-a Zaječar, Timočki Omladinski Centar..