Projekat “Otvorena vrata iza zatvorenih vrata” se realizuje se u okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“, koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO).
 

Ovim projektom, želimo da kreiramo sistem na lokalnom nivou koji će biti prvi kontakt (alarm) kojim  će  marginalizovane i osetljive društvene grupe, posebno mlade populacije među kojima ima pripadnika LGBT populacije, pripadnika romske populacije, osobe koje se bore sa nekom od psihičkih bolesti, zlostavljane osobe, osobe iz socijalno ugroženih porodica, diskriminisane osobe, zdravstveno ugrožene osobe, mlade osobe u sukobu sa roditeljima, delinkventne osobe, HIV zaražene osobe, osobe sa invaliditetom, mladi kojima je izrečena neka kaznena mera, roditelji/staratelji gorepomenutih ali i sve one koji imaju bilo kakav problem i ne znaju kome se mogu obratiti,  dobiti savetodavnu pomoć lekara, psihologa, pedagoga, pripadnika policije, omladinskih radnika, radnika Kancelarije za mlade, člana tima za zaštitu od nasilja, diskriminacije i zlostavljanja pravnu pomoć itd. ili pak smernice za dalje delovanje, a sve u cilju  sprečavanja širenja daljeg problema, rešavanja istog i uključivanja pripadnika gorepomenutih grupa u normalan život i podizanja kvaliteta njihovog života.

Ovaj sajt je centralizovano mesto za koje je potrebna samo internet konekcija gde nije potrebno pokazati ličnu kartu ili zdravstvenu knjižicu ili  uput, a na kraju krajeva ni svoj identitet, što je mladima koji se suočavaju sa problemima gorepomenute vrste jako važno. Naš projekat nikako ne umanjuje važnost zvaničnih institucija, niti isključuje njihov rad, naprotiv, on samo spaja, umrežava i posreduje u komunikaciji između pripadnika institucija i osoba sa problemima, ali takođe spaja, umrežava i koordinira između mladih osoba sa sličnim interesovanjima, situacijama i problemima i što je najvažnije, diskretno.

Takođe želimo da pružimo roditeljima podršku i pomoć pri uključivanju u život i probleme svoje dece i kako da sa njima pravilno postupe i prihvate situacije u kojima se nalaze njihova deca. Suočeni sa raznim strahovima i nedoumicama, roditelji često greše prilikom vaspitnja, komuniciranja i ostvarivanja veza sa svojom decom, a sve iz neznanja i dobijanje pogrešnih informacija.

Ovom prilikom želimo da im ukažemo na problem i pokažemo kako da na pravilan način ostvaruju interakcije sa mladima i decom, ali i da, ukoliko se ukaže potreba za tim, posredujemo u komunikaciji između mladih i njihovih roditelja. Takođe, želimo da mladima i roditeljima/starateljima koji pomoću sajta stupe u komunikaciju sa osobama sličnih interesovanja i problema, obezbedimo prostor u kojem će moći da vode diskusije o svojim problemima, kao i da se socijalizuju.

Kancelarija za mlade već učestvuje u programima zbog kojih je u neposrednom kontaktu sa mladima. Takođe, svoje aktivnosti objavljujemo na društvenim mrežama koje su mladim osobama osnovno sredstvo komunikacije i prozora u svet, tako da će promocija projekta biti najveća na fejsbuku i instagramu.

Projekat omogućava rešavanje problema komunikacije između institucija i mladih, mladih sa roditeljima, ali i spaja mlade sa sličnim problemima kako bi se lakše integrisali u društvo i načinili prvi korak ka društvenoj prihvaćenosti, a to je priznavanje sopstvenog problema, njegovo rešavanje, a ako je u pitanju diskriminacija ili nasilje, koji su mehanizmi kojima se mlade osobe mogu zaštititi.