Jovana Kocić
Jovana Kocićspecijalista defektolog

Rođena sam 14.05.1986. godine u Jagodini. Nakon završene Medicinske škole u Zaječaru, upisujem Defektološki faklutet (FASPER) u Beogradu, smer oligofrenologija, koji završavam 2010. godine.

Od decembra 2010.godine do danas radim u osnovnoj i srednjoj školi ,, Jelena Majstorović“ u Zaječaru, na mestu defektologa-oligofrenologa u posebnim uslovima rada.

Pružam dodatnu defektološku podršku 2013. godine  u osnovnoj školi ,, Ljuba Nešić“ u Zaječaru.

U 2015. godini polažem ispit za licencu u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u Beogradu. Na proleće 2019. godine završavam ,, Osnovni bazični kurs Montesori programa“ u Nišu. Iste godine upisujem Specijalističke akademske studije Rane intervencije u detinjstvu na Medicinskom faklutetu u Novom Sadu.