Aleksandar Popović
Aleksandar Popovićmaster sociolog

Rođena u Zaječaru 1981. godine u kome je završila Gimanziju društveno-jezečki smer.

Nakon toga upisuje Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu na kome stiče zvanje master sociolog.

Završila specijalistički edukativni program – studije romologije na Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

Od 2013 do 2019 godine radila je u Zavodu za javno zdravlje Timok Zaječar na poziciji saradnika na promociji zdravlja. Radila kao istaživač i saradnik sa nevladinim organizacijama u Zaječaru i Novom Sadu na teme koje se tiču mladih.

Završila veliki broj treninga i obuka koji se tiču mladih, rodno zasnovanog nasilja, bolesti zavisnosti, mentalnog zdravlja mladih, gestovnog govora i slično.

Napisala veliki broj radova koji se tiču mladih kao što su: „Mladi naša sadašnjost, Izazovi savremenog društva“ , „Vršnjačko nasilje…šta ako?“ , „Digitalno nasilje“.

Trenutno angažovana kao spoljni saradnik Timočkog Omladinskog Centra.