Aleksandar Popović
Aleksandar Popovićdipl.psiholog

Rođen sam 1986. godine u Zaječaru. Završio sam osnovnu školu ,,Dobrivoje Radosavljević Bobi“ i Gimnaziju u Zaječaru, prirodno-matematički smer.

Diplomirao sam na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu, na Departmanu za psihologiju, 2012. godine na temu „Psihološki profil osuđenih za krivično delo razbojništva – transakciono-analitički pristup“ čime sam stekao visoko obrazovanje i stručni naziv „diplomirani psiholog“.

Pohađao sam edukaciju iz psihoterapije, modalitet transakcione-analize, tri godine pri „TA Centru“. 2013. godine sam volontirao u Zdravstvenom centru „Zaječar“, na Odeljenju za psihijatriju, gde sam obavljao poslove psihološkog testiranja i psihodijagnostike.

Od 2013. godine radim u Centru za socijalni rad „Zaječar“ na poslovima voditelja slučaja u Službi za porodično-pravnu zaštitu odraslih i starih lica. U okviru ove Službe obavljam poslove stručnog rada sa punoletnim licima (stalna i privremena starateljska zaštita, smeštaj u hraniteljske porodice i ustanove socijalne zaštite, rad sa žrtvama porodičnog nasilja i poremećenih porodičnih odnosa, izrada nalaza i mišljenja za potrebe sudova, kazneno-popravnih zavoda i drugih institucija, pomoć građanima radi ostvarivanja raznih prava), zatim poslove psihološkog savetovanja, psihološkog testiranja i procene ličnosti.

Pored poslova voditelja slučaja, od 2016. godine obavljam i poslove rukovodioca u Službi pomoći u kući i Službi za ostale usluge i prava iz oblasti socijalne zaštite, a po potrebi obavljam i poslove stručnog radnika u ovim Službama.

Od strane Komore socijalne zaštite imam izdatu licencu za obavljanje osnovnih stručnih poslova u socijalnoj zaštiti. U toku svoje profesionalne karijere sam kontinuirano radio na usavršavanju svojih veština i znanja kroz pohađanje obuka, kurseva, seminara, tribina, predavanja…

Član sam Saveta za mlade na teritoriji Grada Zaječara, kao i Tima za komunikaciju sa mladima.